Určení pojistné hodnoty domácnosti

Pro korektní nastavení pojistné částky, resp. limitů pojistného plnění je potřeba určit pojistnou hodnotu domácnosti, a to v nové ceně. Novou cenou se rozumí cena, za kterou by bylo možné zařídit domácnost stejného druhu, velikosti a kvality.

Pojistná částka (horní hranice plnění) stanovená v pojistné smlouvě by měla minimálně odpovídat stanovené pojistné hodnotě. Pokud je sjednaná pojistná částka domácnosti nižší než pojistná hodnota, dochází pravděpodobně k podpojištění objektu. V případě pojistné události by pak pojistné plnění nepokrylo vzniklou škodu v plné výši. Pouze správně stanovená pojistná částka zaručuje dostatečnou pojistnou ochranu. Určení pojistné hodnoty domácnosti je plně v gesci pojistníka. V případě nejasností, jak hodnotu domácnosti určit doporučujeme se obrátit na odborníka na danou oblast (např. z řad projektantů, stavebních firem, atd.), případně kontaktovat pojišťovacího zprostředkovatele dané pojišťovny.