Produktový infolist

Co pojištění nabízí?

Svatební, případně stipendijní pojištění ve prospěch dítěte zahrnuje pojištění pro případ smrti a dožití. Sjednaná pojistná částka se vyplácí dítěti při dožití nebo u příležitosti uzavření sňatku nebo formou stipendia po stanovenou dobu. Zemře-li pojištěný (např. rodič) v době trvání pojištění, končí povinnost platit pojistné (zproštění od placení).
U některých typů pojištění dětí zahájí pojišťovny při zproštění od placení výplatu pravidelného důchodu dítěti, která trvá až do sjednaného konce pojištění. Veškeré nároky vyplývající z pojistné smlouvy zůstávají nedotčeny.

Pro koho je pojištění určeno?

Pojištění je vhodné pro klienty, kteří:

  • chtějí zabezpečit své děti,
  • chtějí svým dětem usnadnit start do samostatného života,
  • chtějí dlouhodobě a pravidelně zhodnocovat finanční prostředky.

Jaké výhody pojištění přináší?

  • garantovaná pojistná částka pro případ dožití vyplácená dítěti,
  • garantované minimální zhodnocení finančních prostředků (TÚM),
  • zproštění od placení v případě smrti pojištěného,
  • výplata pravidelného důchodu,
  • rozšíření rozsahu pojistné ochrany formou různých připojištění.

Jaké nevýhody pojištění přináší?

  • nelze libovolně měnit nastavení pojištění,
  • nelze aktivně ovlivňovat tvorbu kapitálové hodnoty pojištění.

Jak pojištění funguje?

Ze zaplaceného pojistného jsou odečteny náklady na krytí pojistné ochrany a poplatky. Zbývající část pojistného je použita na tvorbu rezervy pojištění.

 

Schema ve prospch ditete-1

 

 

 

 

 

 

 

 

V případě úmrtí pojištěného dochází ke zproštění od placení pojistného.
V případě úmrtí dítěte se vyplácí odkupné nebo zaplacené pojistné.
V případě dožití je vyplacena sjednaná pojistná částka včetně podílů na výnosech.
V případě sjednání dalších připojištění je při pojistné události vyplaceno pojistné plnění dle sjednaných podmínek.

Na jakou dobu je pojištění vhodné?

Pojištění se sjednává do věku 19 až 25 let dítěte.

Je produkt daňově uznatelný?

Tento typ pojištění nesplňuje podmínky pro daňovou uznatelnost podle zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou vlastnosti základních druhů pojištění osob?

pojisteni deti - tabulka