Rekapitulace stavu pojistné smlouvy/výroční dopis stanovuje pro pojistitele minimální rozsah povinných informací o aktuálním stavu produktu. Cílem standardu je větší srozumitelnost pro klienta.

Povinné informace uváděné v rekapitulaci stavu pojistné smlouvy/výročním dopise (dále jen „Rekapitulace"):

 • Identifikace pojistitele
 • Identifikace pojistníka
 • Doba trvání pojištění
 • Kapitálová hodnota jednotlivých fondů v Kč
 • U údaje o výši odkupného bude uvedena konkrétní částka nebo informace, že při předčasném zániku pojištění je vyplacena hodnota podílových jednotek snížená o dosud neuhrazené počáteční náklady. V prvních letech trvání pojištění, kdy nárok na odkupné není, bude uvedena jako výše odkupného nula nebo „není nárok na odkupné" s odůvodněním.
 • Aktuální výše pojistného
 • Zvolená lhůta pro platby pojistného
 • Odkaz na jiné zdroje, kde lze získat další informace (např. webové stránky pojišťoven, call centra, infolinky, Help desky pojišťoven, apod.)
 • Datum vytvoření Rekapitulace

Doplňující informace:

 • V rámci přípravy standardů bylo zjištěno, že jednotlivé pojišťovny zasílají Rekapitulace v různých obdobích a to buď za předchozí kalendářní rok, nebo za pojistný rok. Akceptací navržených standardů zůstává zachován systém odesílání Rekapitulací u jednotlivých pojišťoven.
 • Navržený minimální rozsah informací uvedených v Rekapitulaci mohou pojišťovny dále rozšířit (doporučuje se např. rekapitulace pojištěných rizik).