Daňová uznatelnost životního pojištění – změny platné od 1. 1. 2015

Daňová uznatelnost příspěvků zaměstnavatele na pojistné a plateb pojistného klientů

  • Skutečnost, že dané pojištění odpovídá podmínkám podle § 6 odst. 9 písm. p) bod 3. Zákona o daních z příjmů v platném znění se dokládá v souladu s ustanovením § 38l odst. 1 písm. i) pojistnou smlouvou nebo pojistkou. Pokud z pojistné smlouvy nebo z pojistky vyplývá, že by dané pojištění umožňovalo výplatu jiného příjmu, který není pojistným plněním a zároveň nezakládá zánik pojistné smlouvy, dokládá se plnění podmínek buď:a) dodatkem k pojistné smlouvě, ze kterého vyplývá vyloučení možnosti těchto výplat, nebo b)potvrzením pojistitele o jednostranné úpravě podmínek, kterou se možnost těchto výplat vylučuje.
  • Další informace k postupu jednotlivých pojistitelů jsou uvedeny v přehledu, ze kterého by mělo být patrné, jak mohou pojistníci, kteří mají sjednané pojištění s konkrétní pojišťovnou (uvedenou v přehledu) doložit plnění podmínek podle § 6 odst. 9 písm. p) bod 3. Zákona o daních z příjmů;
  • Přehled obsahuje informace pouze o postupu pojistitelů, kteří jsou členy České asociace pojišťoven.

 

Způsob doložení "daňové uznatelnosti" příspěvků zaměstnavatele na pojistné a plateb pojistného klientů jednotlivých členských pojišťoven:

 

AEGON Pojišťovna, a.s.

Potvrzení pro zaměstnavatele vystavuje  pojišťovna na základě žádosti pojistníka. Vystavuje jej za předpokladu, že má od klienta podepsaný dodatek o nastavení daňových výhod na jeho pojistné smlouvě.
Podrobnější informace

 

Allianz pojišťovna, a.s.

Daňovou uznatelnost klienti prokazují:
1. Podepsaným dodatkem, který klienti obdrželi a kterým se upravily podmínky pojištění tak, aby i od roku 2015 pojistná smlouva splňovala požadavky na daňovou uznatelnost; nebo
2. Pojistkou, kterou pojišťovna u některých produktů posílala jako potvrzení o provedené změně podmínek pojištění a o tom, že smlouva splňuje požadavky na daňovou uznatelnost. V případě potřeby vystaví pojišťovna na žádost klienta potvrzení o daňové uznatelnosti.
Podrobnější informace 

 

AXA životní pojišťovna a.s.

Pojišťovna rozeslala klientům, kteří v minulosti byli oprávněni uplatnit nárok na daňový odpočet, návrh dodatku (ve dvou vyhotoveních). Dodatek koncipovala způsobem, že jeho uzavřením ve stanovené lhůtě, tj. do 31. 3. 2015, dojde k úpravě jejich pojistné smlouvy tak, aby i nadále smlouva splňovala podmínky daňové odečitatelnosti dle novely zákonač. 586/1992 Sb., tedy aby již neumožňovala provádění mimořádných výběrů. V souladu s textem návrhu dochází k uzavření dodatku již v okamžiku podpisu klienta. Jedno vyhotovení podepsaného dodatku, které si klienti ponechávají u sebe, je nezbytným dokladem pro zachování režimu daňové odečitatelnosti i pro období po 1. 1. 2015.
Podrobnější informace  

 

Basler Lebensversicherungs-AG, pobočka pro ČR 

Klienti s produktem investičního životního pojištění, u kterého si nepřejí možnost mimořádných výběrů a přejí si možnost daňové odečitatelnosti, mají nyní nově v pojistce potvrzeno sjednání produktu bez možnosti těchto výběrů. U pojištění sjednaných před 31. 12. 2014 je stejná informace obsažena v dodatku k pojistné smlouvě viz níže. Klient tedy dokládá plnění podmínek dle §6 odst. 9 písm. p) bod 3. zákona o dani z příjmu pojistkou nebo pojistkou s dodatkem.
Dodatek k pojistné smlouvě - vzor

 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.,Vienna Insurance Group

Potvrzení pro zaměstnavatele rozeslala pojišťovna klientům v jedné ze dvou přiložených variant:
Potvrzení pro zaměstnavatele - vzor 1  
Potvrzení pro zaměstnavatele - vzor 2
Podrobnější informace

 

Česká pojišťovna a.s.

Smlouvy, které byly uzavřeny před 31. 12. 2014 a které k tomuto datu plnily podmínky pro daňové zvýhodnění  soukromého životního pojištění, byly rozděleny do dvou skupin:
1. Pojištění, kterých se změny v zákoně o daních z příjmů netýkají – tj. smlouvy, které neumožňovaly tzv. mimořádné výběry výčet těchto typů pojištění je uveden na webových stránkách ČP. U těchto pojištění nedochází ke změně a klient nemusí za zdaňovací období roku 2015 předkládat k prokázání nároku na osvobození od daně z příjmu podle § 6 odst. 9 písmeno p) bod 3 nové doklady.
2. Pojištění, která umožňovala mimořádný výběr –  Klientům, kteří měli zájem nadále využívat daňového zvýhodnění a zároveň si zachovat stávající smlouvu, navrhla pojišťovna dodatek k pojistné smlouvě. Tímto dodatkem k původní smlouvě prokazuje klient dle § 38l odst. 1 písm. i) pro osvobození příspěvku zaměstnavatele od daně z příjmu ze závislé činnosti dle § 6 odst. 9 písm. p) bod 3. ZDP po 1. 1. 2015.
Podrobnější informace 

 

ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB

Klientům pojišťovna rozeslala ke smlouvám, u nichž to bylo relevantní, návrhy dodatků. Pokud klient tento dodatek podepsal, považuje jej pojišťovna za uzavřený a pojištění tak odpovídá požadavkům na soukromé životní pojištění podle §6 odst. 9 písm. p) bod 3.Zákona 586/1992 Sb. ve znění pozdějších změn. Klient byl zároveň dopisem informován, že pro další pokračování daňové uznatelnosti svého pojištění by měl předložit kopii tohoto dodatku svému zaměstnavateli. Dále pojišťovna klienta informovala, že pokud od jeho zaměstnavatele obdrží v průběhu roku 2015 další platbu pojistného, bude ji brát jako potvrzení, že k tomuto kroku (podepsání dodatku a předání jeho kopie zaměstnavateli) došlo.
Podrobnější informace

 

ERGO pojišťovna, a.s.

V rámci výročních dopisů za rok 2015 odeslala pojišťovna klientům informace o tom, zda jejich pojištění nadále splňuje či nesplňuje podmínky daňové uznatelnosti (viz. poslední strana v Potvrzení o daňové uznatelnosti).
Při sjednávání nových pojistných smluv je již informace o možnosti či nemožnosti mimořádných výběrů součástí pojistné smlouvy a pojistky.
Potvrzení o daňové uznatelnosti - vzor

 

Generali Pojišťovna a.s.

Smlouvy, které byly uzavřeny před 31. 12. 2014 a které k tomuto datu plnily podmínky pro daňové zvýhodnění soukromého životního pojištění, rozdělila pojišťovna do dvou skupin:
1. Pojištění, která neumožňovala tzv. mimořádné výběry. U těchto pojištění nedochází ke změně a v souladu s ustanovením § 38l odst. 1 písm. i) ZDP klient nemusí za zdaňovací období roku 2015 předkládat k prokázání nároku na osvobození od daně z příjmu podle § 6 odst. 9 písmeno p) bod 3 nové doklady;
2. Pojištění, která umožňovala mimořádný výběr – pojišťovna klientům navrhla změnu pojistné smlouvy tak, aby pojistná smlouva neumožňovala mimořádný výběr. Klientům, kteří neodmítli změnu podmínek, zaslala pojišťovna spolu s potvrzením o zaplaceném pojistném za rok 2014 i potvrzení toho, že jejich pojistná smlouva splňuje nové podmínky tzv. daňové uznatelnosti.
Tímto potvrzením k pojistné smlouvě prokazuje klient dle § 38l odst. 1 písm. i) pro osvobození příspěvku zaměstnavatele od daně z příjmu ze závislé činnosti dle § 6 odst. 9 písm. p) bod 3. ZDP po 1. 1. 2015.
Podrobnější informace 

 

NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku

Pokud smlouva s příspěvkem zaměstnavatele zůstává v daňově zvýhodněném režimu i po 1. lednu 2015 – obdrželi klienti od pojišťovny přiložené potvrzení (o daňovém zvýhodnění smlouvy o soukromém životním pojištění) a byli vyzváni, aby toto potvrzení předložili zaměstnavateli.
V rámci servisu zaměstnavatelům na vyžádání pojišťovna připraví sestavu o daňově uznatelných smlouvách ve společnosti k danému datu, případně potvrdí daňovou uznatelnost jednotlivé smlouvy. U automaticky generovaných rozpisů dostávají zaměstnavatelé informaci o smlouvách a jejich daňovém režimu.
Podrobnější informace  
Potvrzení pro zaměstnavatele - vzor

 

Komerční pojišťovna, a.s.

Pojišťovna na konci listopadu 2014 zaslala dopis zaměstnavatelům, kteří přispívají svým zaměstnancům na životní pojištění, ve kterém je informuje o zvoleném přístupu pojišťovny a zároveň tedy uvádí, zda konkrétní smlouvy jejich zaměstnanců nadále budou či nebudou daňově uznatelné
Pojišťovna uveřejnila v listopadu svůj přístup na svých webových stránkách v sekci Aktuality a prostřednictvím své obchodní sítě distribuovala informaci klientům.
Na přelomu ledna a února zaslala pojišťovna všem klientům daňová potvrzení pro účely daňového odpočtu, která klientům zároveň slouží i jako informace, že jejich smlouva doposud byla daňově uznatelná. Společně s tímto potvrzením zaslala pojišťovna klientům informace o tom, zda jejich smlouva bude či nebude nadále daňově uznatelná.
Podrobnější informace

 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Pojišťovna vystavila všem svým klientům, u nichž eviduje příspěvek zaměstnavatele na soukromé životní pojištění potvrzení, že jejich pojistná smlouva splňuje k datu vystavení potvrzení podmínky pro daňové zvýhodnění životního pojištění stanovené Zákonem ve znění účinném od 1. 1. 2015, včetně nové podmínky, že pojistná smlouva neumožňuje výplatu jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy (tj. že pojistná smlouva neumožňuje výběry finančních prostředků v průběhu trvání pojištění).
Součástí tohoto potvrzení je i Prohlášení pojistníka (poplatníka daně z příjmů), že
"k dnešnímu dni neprovedl žádnou změnu pojistné smlouvy umožňující předčasný výběr finančních prostředků po 1. 1. 2015 a je si vědom, že pokud mu na pojištění přispívá můj zaměstnavatel, je povinen jej informovat v případě, že by takovou změnu sjednal kdykoli později". Pojišťovna klienty dopisem informovala o změně zákona a o nutnosti předat potvrzení zaměstnavateli.
Podrobnější informace

 

MAXIMA pojišťovna, a.s.

Pojišťovna nemá v současné době ve svém kmeni žádnou pojistnou smlouvu kapitálového životního pojištění, jež by splňovala podmínky daňových výhod stanovených zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
Uvedená novela zákona o dani z příjmů účinná od 1.1.2015 je proto pro pojišťovnu nerelevantní.

 

MetLife Europe Limited, pobočka pro Českou republiku

Pojišťovna rozeslala v druhé polovině listopadu 2014 klientům, jejichž pojistné smlouvy splňovaly podmínky daňové uznatelnosti návrhy dodatků, obsahující zákaz výběru.
Pojišťovna navrhla platnost a účinnost dodatku již datem podpisu klienta a o zpětnou reakci žádala pouze klienty, kteří návrh dodatku nepodepsali (nepřijali)a klienty s produktem AE.
U klientů, kteří pojišťovnu nekontaktovali, předpokládá pojišťovna, že návrh dodatku podepsali (vyjma produktu AE). Tuto skutečnost bude pojišťovna dále ověřovat zejména prostřednictvím call centra.
Jako doklad pro zaměstnavatele o tom, že pojistná smlouva je daňově uznatelná, je podepsaný dodatek.
Pojišťovna tuto skutečnost postupem času (při dalších změnách na pojistné smlouvě), zahrne vložením informace o daňové uznatelnosti / neuznatelnosti na pojistku.
Podrobnější informace

 

Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group

Pojistník má k dispozici oboustranně podepsaný dodatek k prokázání souladu smlouvy ŽP s podmínkami stanovenými dle ZDP. V roce 2016 mu při dodržení podmínek pojišťovna zašle potvrzení o zaplaceném pojistném a tím plně vyhoví požadavkům stanoveným dle §38l, odst.1., písm. i, ZDP.
Podrobnější informace

 

UNIQA pojišťovna, a.s.

V průběhu listopadu 2014 zaslala pojišťovna na adresy pojistníků dopisy s návrhy dodatku, který zachovává daňovou uznatelnost smlouvy životního pojištění i po 1.1.2015.
V případě, že klienti se změnou souhlasili a zaslali podepsaný dodatek zpět na adresu pojišťovny, byla u jejich pojistné smlouvy zachována i nadále daňová uznatelnost a v příštím roce tento dodatek přiloží k Potvrzení o zaplaceném pojistném za rok 2015, které obdrží od pojišťovny začátkem roku 2016.
U smluv, kde pojišťovna do data 27.01.2015 podepsaný dodatek neobdržela, byl zaslán dodatek spolu s Potvrzením o zaplaceném pojistném za rok 2014 ještě jednou.
Pokud do 01.03.2015 pojišťovna stále neobdrží podepsaný dodatek, budou o této skutečnosti informováni zaměstnavatelé přispívající na tato životní pojištění. Informace bude obsahovat sdělení, že bez podepsaného dodatku nebude vystaveno Potvrzení o zaplaceném pojistném za rok 2015.
Podrobnější informace

 

Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s.

Klienty pojišťovna rozdělila do dvou skupin:
1) Klienti, jejichž pojistná smlouva nevyžaduje žádnou úpravu z důvodu novely zákona č. 586/1992/ Sb. (smlouva již před novelou neumožňovala mimořádné výběry).Těmto klientům zaslala pojišťovna dopis „Potvrzení o daňovém zvýhodnění smlouvy životního pojištění" (1x A4), ve kterém potvrdila, že jejich pojistná smlouva i nadále (po 1. 1. 2015) splňuje podmínky daňového zvýhodnění a není třeba ji nijak upravovat.
2) Klienti, jejichž pojistná smlouva vyžaduje úpravu (smlouva umožňovala mimořádné výběry a/nebo tzv. půjčku)
Těmto klientům zaslala pojišťovna návrh Dodatku „Dodatek pro daňové zvýhodnění od roku 2015" včetně průvodního dopisu (2x A4); podpisem Dodatku nebudou umožněny mimořádné výběry a/nebo půjčka. Návrh Dodatku je závazný do 31. 3.2015, nejpozději do tohoto data jej může klient (pojistník) svým podpisem přijmout. Účinnosti Dodatek nabývá dnem podpisu pojistníka.
Dále pojišťovna v Dodatku uvedla doplňující informace o tom, aby si klient podepsaný Dodatek uschoval. Dodatek je potvrzením, že je pojistná smlouva splňuje podmínky daňového zvýhodnění.